Revitalizace areálu staré nemocnice v Prostějově - I. etapa

01. 08. 2008
Příspěvek ze Strukturálních fondů EU: 24 090 015,-Kč
Příspěvek Olomouckého kraje: 4 177 255,-Kč
Projekt byl předložen do 2. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava dne 28. 2. 2008, oblasti podpory 2.2 Rozvoj měst, podoblasti podpory 2.2.1 Fyzická revitalizace území. Vsoučasné době probíhá hodnotící a schvalovací proces.

Hlavním cílem projektu Revitalizace areálu staré nemocnice v Prostějově je fyzická úprava uceleného veřejného prostranství. Záměrem projektu je vytvoření místa pro aktivní odpočinek a relaxaci obyvatel města Prostějova a rovněž klientů Centra sociálních služeb, které se v areálu nachází. V rámci fyzické revitalizace území budou obnoveny a zrekonstruovány účelové komunikace ve vazbě na objekty občanské vybavenosti, veřejnou zeleň a veřejná prostranství, bude zajištěno efektivnější využití veřejných prostranství a nové využití nevyužívaných nevhodně urbanizovaných ploch. Projekt také řeší sociální integraci cílové skupiny klientů Centra sociálních služeb prostřednictvím jejich obnoveného kontaktu s veřejností.

Realizací projektu dojde k naplnění těchto specifických cílů projektu:
1. zvýšení atraktivity města Prostějova prostřednictvím investice spojené s fyzickou revitalizací území, tj. rekonstrukcí infrastruktury v areálu bývalé nemocnice v Prostějově, který je v současné době využíván zejména pro poskytování sociálních služeb,
2. zvýšení kvality života obyvatel města Prostějova vytvořením alternativní možnosti pro trávení volného času zpřístupněním revitalizovaného areálu (zejména parku) široké veřejnosti,
3. podpora sociální integrace klientů, kterým jsou poskytovány v areálu CSS sociální služby zprostředkováním kontaktu s přirozeným prostředím.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a Olomouckým krajem.
top