Denní stacionář Pivoňka

Cílová skupina Denního stacionáře Pivoňka

Osoby s mentálním a kombinovaným postižením
Službu nemůžeme poskytnout:
 • osobám s přidruženým těžkým stupněm tělesného postižení (osoba trvale upoutaná na lůžko)
 • osobám s přidruženými těžkými smyslovými vadami zraku a sluchu (osoba, která potřebuje pro komunikaci zvláštní pomůcky a dovednosti - Braillovo písmo, znaková řeč)

Poslání denního stacionáře Pivoňka

Posláním denního stacionáře je poskytovat ambulantní služby osobám s mentálním postižením, umožnit jim setrvat v původním domácím prostředí, usilovat o zvyšování jejich soběstačnosti, poskytovat jim podporu při začleňování do běžného života a nabízet aktivní a zajímavé trávení času

Kapacita Denního stacionáře Pivoňka

Služba má kapacitu 16 klientů

Zásady

 • Dodržování vašich práv a respektování vaší svobodné volby
 • Individuální přístup
 • Rovnoprávný přístup
 • Profesionalita a odbornost pracovníků
 • Úcta, ochota, slušnost, taktnost, diskrétnost a poctivost pracovníků

Cíle

 • klient je schopen udržet si návyky v oblasti sebeobsluhy, hygieny, rozvíjet pracovní dovednosti a návyky
 • klient je schopen rozvíjet sociální vztahy a kompetence (navazování kontaktů a komunikace, mezilidské vztahy, řešení konfliktů, schopnost kompromisu)
 • klient je schopen s podporou a po nácviku obstarávat jednoduché nákupy
 • Zprostředkování kontaktů se společenským prostředím, účast klientů na kulturních a společenských akcích

Nabízené služby

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy 
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

MENTAL POWER PRAGUE FILM FESTIVAL

Klienti denního stacionáře každým rokem účastní mezinárodního filmového festivalu „MENTAL POWER PRAGUE FILM FESTIVAL“.
Film s názvem „Já a on“ byl například nominován v kategorii nejlepší film a získal ocenění za nejlepší scénář.

 

Kontaktní osoba pro denní stacionář Pivoňka

Vedoucí denního stacionáře
Eva Polášková
sociální pracovnice denní stacionář Pivoňka, denní stacionář pro seniory a chráněné bydlení
Bc. Tereza Hofmanová
top