Domov pro osoby s duševním onemocněním

Poskytujeme kvalitní sociální, ošetřovatelské a zdravotní služby s celoročním pobytem.
Cílová skupina Domova pro osoby s duševním onemocněním
Osoby od 19 let s chronickým duševním onemocněním (zejména schizofrenie, schizofrenní poruchy s bludy, poruchy nálad a organické duševní poruchy) včetně některých přidružených smyslových vad, které jsou plně invalidní nebo dosáhly seniorského věku
Poslání Domova pro osoby s duševním onemocněním
Posláním domova se zvláštním režimem je poskytovat pomoc, podporu nebo péči osobám s chronickým duševním onemocněním, které nemohou žít samy ve své domácnosti
Kapacita Domova pro osoby s duševním onemocněním
Disponujeme kapacitou 76 lůžek

Zásady

 • Individuální přístup - poskytujeme vám sociální službu podle vašich potřeb a schopností
 • Týmový přístup - při poskytování sociální služby pracujeme v týmu, předáváme si informace a postupujeme podle společně dohodnutých postupů a pravidel
 • Uznáváme hodnotu klienta - uznáváme hodnotu každého z vás s vaší jedinečnou životní zkušeností a chápeme stárnutí jako vývoj, který patří k životu; přistupujeme k vám s úctou, zájmem a trpělivostí

Cíle

 • podporujeme vás v co nejvyšší míře samostatnosti
 • podporujeme vás při zachování vašich stávajících schopností
 • naplňujeme váš volný čas pomocí ergoterapie a dalších zájmových činností

Nabízené služby

 • Poskytnutí ubytování (ubytování v jednolůžkových až čtyřlůžkových pokojích, soc. zařízení je společné vždy pro více pokojů, součástí je úklid pokojů a praní ložního i osobního prádla)
 • Poskytnutí stravování (celodenní stravování, příprava dietních a diabetických jídel)
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (podávání jídla a pití, oblékání, svlékání, přesuny na invalidní vozík, na lůžko, pomoc při prostorové orientaci a samotném pohybu)
 • Pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (ranní a večerní hygiena, celková koupel, péče o vlasy, nehty, pomoc při použití WC)
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (besídky, přednášky, výlety, kulturní a společenské akce, obchody)
 • Sociálně terapeutické činnosti (nácvik nákupu v obchodě a v klubovém zařízení, orientace v městě Prostějov, nácvik cestování hromadnou dopravou apod.)
 • Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí klientů(řešení nepříznivé sociální situace, řešení osobních problémů, základní sociální poradenství komunikace s úřady, soudy, vyřizování příspěvku na péči a jiných sociálních dávek, vyřizování občanského průkazu, apod.)

Ergo Aktivizace

Při aktivizačních činnostech, které v domově se zvláštním režimem nabízíme našim klientům, využíváme často prvky ergoterapie – proto tedy název ergo-aktivizace. Samotná ergoterapie je vědecká disciplína, při které se používají takové činnosti, které pomáhají zachovávat schopnosti člověka potřebné pro zvládnutí běžných denních, pracovních a zájmových činností. 
 

Individuální přístup

K našim klientům se snažíme přistupovat individuálně, na základě znalostí z jejich biografie života. Směřujeme k tomu, aby se uživatelé naší služby během dne v rámci svých schopností a zájmů zabývali činností, která je baví a která pomáhá odvádět pozornost od jejich onemocnění, zlepšuje schopnost soustředění, zvyšuje sebevědomí, zlepšuje náladu a udržuje je v kontaktu s druhými lidmi, výsledkem čehož je jejich dobrá psychická a fyzická kondice. Neméně důležité jsou také aktivity zaměřené na pohybovou oblast (nácvik jemné a hrubé motoriky, zvyšování rozsahu pohybu, zvyšování svalové síly, zlepšování koordinace a podobně).

Ruční práce

Mezi oblíbené činnosti patří především tradiční ruční práce - pletení ponožek, šálů, tašek a čelenek, háčkování dekorací, šití a vyšívání. Druh materiálu volíme podle zvolené techniky a podle toho, k čemu má konečný výrobek sloužit. Uživatelé vyhledávají spíše ty činnosti, které už kdysi dělali a v nichž mají určitou zručnost a mohou se tak podělit o svoje zkušenosti s ostatními.

U kreslení využíváme prvky arteterapie, které jsou určitou formou sebevyjádření, relaxace a řeči prostřednictvím výtvarných symbolů.  Je to často jediný jazyk, kterým lze lépe navázat komunikaci s okolím a přitom nezáleží na estetické či umělecké hodnotě výtvoru.

Oblíbenou technikou je kreslení za doprovodu hudby, která evokuje pocity, nálady a různé představy. Svoje pocity a myšlenky mohou uživatelé vyjádřit tvarem i barvou.

Oblíbené jsou výtvarné techniky jako např. kresba suchým pastelem, kombinace voskových pastelek a tužek, kresba do vlhkého pokladu, kreslení temperovými, vodovými a akrylovými barvami, skládání papíru, vystřihování, olepování, vybarvování obrázků a obkreslování. Další možnosti skýtá malování na hlínu, na přírodniny, na sklo, ubrousková technika a jiné. Po celý rok naše uživatelky rády pracují s přírodními materiály. Do této činnosti patří sběr přírodnin, zhotovování koláží, navlékání šípků, lepení, práce s kamínky, šiškami, sušenými květinami, trávou, makovicemi, slámou aj. Práce s přírodními materiály obohacuje uživatele o nové zkušenosti.

Velkou tradici má v našich ergo-aktivizacích práce s hlínou. Hlína je jedinečným prostředníkem k doteku se zemí, což buduje smysly a přináší s sebou haptický zážitek. Aktivity s hlínou jsou vhodné na prolomení bariér strachu a úzkosti, někdy je to materiál nahrazující verbální komunikaci, který pomáhá snižovat agresivní chování, rozvíjet představivost a je zázemím pro změnu postojů k sobě a druhým. Působí relaxačně a rehabilitačně u lidí s narušenou jemnou motorikou. Uživatelé našich služeb tvoří z točířské hlíny jednoduchou šňůrkovou a kuličkovou technikou např. různé šperky, přívěsky, figurky, misky, listy, květináče, svícny aj. Hlínu také tvarují z plátů a vykrajují různé tvary, tvoří vázičky, misky, figurky a jiné užitkové předměty. Licí hlínu nalévají do sádrových forem, ať už to jsou různé tvary hrnků nebo zvířecí motivy, svícny či dekorační koule, které pak zdobí originálními nápady. Velkou radost mají z hotových výrobků (různých druhů hrnků, talířků, váz, svícnů, zvonků a zvířátek). Prezentační výstavy probíhají během roku u příležitosti významných svátků, jako jsou velikonoce, vánoce, den otevřených dveří.

Pokud jednotlivým uživatelům našich služeb připadá práce s novými materiály obtížná, nabízí se jim společná činnost, u které se mohou určitou částí spolupodílet na vzniku výrobku. Například při tvorbě většího figurálního sousoší jedni roztlačovali hlínu, druzí váleli a dělali pláty a otisky, další dokončovali a ukládali s pracovníkem ergo-aktivizace výrobky na místo schnutí. U této práce bylo cítit sounáležitost a důležitost každého článku tvorby. Při všech těchto aktivitách není hlavním cílem ani kvantita, ani kvalita vytvářených výrobků, ale především jde o to, aby se uživatelé navzájem lépe poznávali, spolupracovali a měli radost ze společného díla.

Také se zařazují práce s jinými materiály, jako například se sádrou, kůží, korálky, drátem, pedigem aj. Nepřeberné množství technik a jejich vyzkoušení jsou příjemným zpestřením a výbornou zkušeností, která přináší do života uživatelů jinou kvalitu.

Trénink paměti


Lidská paměť - krátkodobá i dlouhodobá - potřebuje pravidelný trénink. Jen tak může kapacita a využití paměti sloužit dobře až do vysokého věku. Uživatelé našich služeb mají o trénink paměti zájem, protože je to baví a zjistili, že jim to pomáhá v praktickém životě lépe se orientovat a tyto aktivity představují i určitou formu zábavy. Jsou zařazovány individuální a skupinové techniky zaměřené na orientaci v času a prostoru, na poznávání osob, další možnosti nabízí určování skrytých obrázků, přiřazovací úkoly, logické spojování předmětů, trénink protikladů. Oblíbené jsou praktické úkolové hry zaměřené na soběstačnost uživatelů, např. nakupování v obchodě, dále na předvádění řemesel, činností na poště, slovní fotbal na jedno písmenko, na co nejvíce slov, na jednu barvu, na co nejvíce věcí, na asociace (slovní, obrázkové), procvičení jednoduchých matematických dovedností, počítání peněz.

Interakční hry


Další část tvoří interakční hry zaměřené na poznávání sebe a jiných, které také slouží ke zlepšení vztahů mezi uživateli.

Vzpomínání

Vedle tréninku dlouhodobé paměti hraje důležitou úlohu i reminiscence (vzpomínání), která podporuje vlastní identitu jedince, umožňuje lépe se zorientovat v situaci a zažít pocity bezpečí a jistoty. Uživatelé našich služeb se zaujetím vedou rozhovory o dosavadním životě, o dřívějších aktivitách, prožitých událostech a zkušenostech. Dobrým pomocníkem ke vzpomínání jsou různé vzpomínkové předměty, dobové předměty denní potřeby, předměty zábavy, fotografie, reklamní či filmové plakáty, apod. Stejný cíl sleduje dělání zažitých úkonů, jako např. u pečení louskání ořechů, krájení křížal a jiné. Návštěva reminiscenční kavárničky je pro uživatele služby výborným místem se zvláštní atmosférou a příjemnou možností ke koupi teplých nápojů a dalších pochutin.

Práce na počítači

Nácvik práce na počítači pro uživatele služby má za cíl zlepšit jejich dovednosti a naučit je získávat různé informace prostřednictvím informačních technologií. Uživatelé služby vyhledávají zajímavosti na internetu, vybírají hudbu na přání, hledají nové inspirace k tvořivým činnostem.

Trénink psaní

V rámci co největší soběstačnosti uživatelů služby v procvičování písma používáme pomůcky na stlačování a uvolnění prstů, věnujeme se nacvičování jednoduchých čar, kroužků, oválů, spirál a jiných tvarů, používání šablon, opisování receptů, nácviku podpisu, čtení psaného textu.

Muzikoterapie

Pravidelně se naši uživatelé setkávají při aktivitách s prvky muzikoterapie, jako jsou hudební improvizace s hudebními nástroji (triangl, tamburína, aj.), zpěv písní, poslech reprodukované hudby, účast na hudebních vystoupeních, nácvik zpěvu na hudební vystoupení, pohybové aktivity při hudbě, pohybové improvizace, dechová cvičení při hudbě, hraní na Tibetské míse, djembe bubnech a chřestidlech. U těchto činností projevují uživatelé nefalšovanou radost a nadšení.
Při své práci používáme prvky taneční terapie, které pomáhají našim uživatelkám služby nenásilným způsobem rozcvičit celé tělo, vyjadřovat emoce, zlepšují koordinaci pohybů a rovnováhu. Samostatnou část tvoří nácvik tanečních sestav na veřejné vystoupení. Uživatelky si založily svoji vlastní taneční skupinu "Křepelky". Pod tímto názvem vystupují na kulturních akcích v našem zařízení i mimo něj. U všech tanečních sestav jsou zapojeny uživatelky služby se sníženou pohyblivostí, které se účastní tancem v sedu a tančí rukama a nohama podle svých pohybových možností. Některé jenom pohybují hůlkou, závojem, zvonkem, vařečkou, šátkem, chrastítkem. Uživatelky služby rády tančí volné taneční improvizace na hudbu na přání, tance s prvky různých lidových tanců a tanců jiné kultury, např. orientální, havajské, romské, řecké a jiné.

Cvičení

Pohybové cvičení pomáhá uživatelům služby se sníženou schopností pohybu znovunalézat uvědomění si vlastního těla, možnosti jeho ovládání, ovládání aktivity psychické i fyzické zároveň, vlastní sebepojetí i vnímání pohybů druhých. Uživatelé služby oceňují, že každé cvičení je různorodé a pestré. Mohou si vybrat z celé škály cvičení, jako je např. cvičení na protažení celého těla, dechové cvičení, prstová gymnastika, cvičení mozkových hemisfér křížením pohybů, relaxační cvičení s aromaterapií, cvičení s prvky jógy a Tai-chi, cvičení hlasivek, pánevního dna, posilovací cvičení a cvičení s různým cvičebním nářadím, jako jsou posilovací gumy, overbally, šátky, tyče, míčky, posilovací činky. Oblíbené jsou sportovní soutěže, jako např. v ledním hokeji, házení šišek do košíku, v hodu míčem na cíl, v kuželkách aj.

Smyslová aktivizace

Smyslovou aktivizaci jsme zavedli do svých pravidelných aktivit. Její přínos pro uživatele služby spočívá v tom, že podporuje všechny smysly, vyvolává vzpomínky a spojuje současný svět s minulostí. Celková smyslová stimulace je zařazována na společných posezeních uživatelů. Zrakovou stimulaci podporuje např. hledání rozdílů v místnosti před a po, sluchovou stimulaci např. hádání zvuků, písniček, ukázek z filmů, čichovou hledání rozdílů pachů na vatičce a pojmenování jich, určování vůní bylinek, hub a květin. Oblíbená mezi uživateli služby je i chuťová stimulace - například poslepu rozeznávání chutí pokrmů, hmatová - například určování přírodních materiálů, zakrytých věcí. Jako pomůcky mohou posloužit sady různých koření a parfémů, chuťové váčky či štětičky, hudební nástroje, předměty denní potřeby, barevné a tvarové obrázky, látky a materiály s různými texturami povrchu, vibrační hračky, ladičky a mnoho jiných.

Besedy

Velký zájem klientů je o společná posezení doplněná různými besedami, jako například "Co týden dal", o kulturních výročích, pranostikách podle ročního období, oblibu si získaly besedy cestovatelské (Turecko, Rakousko), ze světa zvířat, z běžného života (historie bot, mince, těstoviny, cestující potraviny), o zajímavostech z přírody, o péči o zdraví aj.
 

Udržování a rozvíjení soběstačnosti

Neodmyslitelnou součástí ergoterapie je udržování a rozvíjení soběstačnosti. Klienti mají možnost tyto činnosti uskutečňovat v přirozeném prostředí (např. při vycházce a návštěvě veřejných míst nebo s cílem osvěžení a zábavy - jako je návštěva cukrárny, restaurace a divadla). Nácvik trasy si mohou vyzkoušet při nákupu v blízkém obchodě, při návštěvě kostela či centra města. Příležitostně podle potřeb klientů se dostává ke slovu nácvik telefonování, žehlení, ovládání výtahu a rychlovarné konvice, kávovaru, manipulace s klíči aj. Uživatelé služby mají dobrý pocit vždycky, když zvládnou běžné činnosti sami a mohou si vybrat a nakoupit zboží v obchodě, objednat občerstvení a zaplatit, provést drobné opravy oděvů (přišití knoflíků, navléknutí gumy, zašití děr), zpříjemnit si prostředí utíráním stolů, zaléváním květin, výměnou ubrusů. Podle potřeb klientů jim pomáháme s nácvikem oblékání a obouvání, což rádi ocení a snaží se dále na sobě pracovat.

Naši klientu služeb využívají prostředí ovocného sadu a zahradnictví Centra sociálních služeb. Podporujeme přímý styk klientů s přírodou, přímého hledání a pojídání ovoce.  Z natrhaného ovoce pečou ovocné táče, štrůdly, krájí křížaly.

Terapeutické zahradničení je příjemná činnost, neboť pobyt na slunci a čerstvém vzduchu jsou pro klienty vždy prospěšný. V rámci této činnosti vyzdobujeme prostory závěsnými truhlíky a květináči. Při výsadbě používáme různé druhy rostlin - sukulenty, trvalky, letničky a také bylinky. K dotvoření originální atmosféry posloužily keramické výrobky z vlastní tvorby. Z výsledku klienti mají velkou radost, zvláště když slyší obdiv a chválu kolemjdoucích.

V ergo-kuchyňce mají klienti možnost si připravit různé pochutiny, jako bramboráky, topinky, či hranolky, učí se péct nové moučníky ze sladkého i slaného těsta, ale také využívají vlastní recepty, podle kterých připravovali různá jídla v minulosti. Společné posezení a ochutnávka je pak pro uživatele služby příjemným zpestřením dne.

Každé pondělí se naši klienti těší na návštěvu terapeutického psa, při níž je vidět jejich cit ke zvířatům. Neuvěřitelné zážitky sdělují po hlazení, krmení a různých hrách se psem.

Kulturně společenskou činnost rozvíjíme ve spolupráci s klienty především účastmi na různých kulturních, soutěžních a sportovních akcích. Mezi velmi oblíbené patří především výlety za poznáním a zábavou do okolí. Dle zájmu navštívili klienti různá místa naší republiky.

Všechny uvedené nabízené činnosti přispívají k celkové aktivizaci a zvýšení kvality života a nezávislosti načich klientů.
 

Kontaktní osoba pro Domov pro osoby s duševním onemocněním

Sociální pracovnice
Markéta Kolečkářová, DiS.

Další zaměstnanci Domova pro osoby s duševním onemocněním

Eva Kišková Koordinátor pracovníků v sociálních službách budova E +420 582 321 305 +420 608 218 580 ekiskova%at%csspv.cz
Marie Šustrová Koordinátor pracovníků v sociálních službách budova M 582 321 306 608 212 116 msustrova%at%csspv.cz
Miroslava Šatná Koordinátor všeobecných sester +420 582 321 305 +420 739 014 630 msatna%at%csspv.cz