Chráněné bydlení

Cílová skupina Chráněného bydlení

Osoby od 18 let věku s chronickým duševním onemocněním

Poslání Chráněného bydlení

Poskytování přiměřené podpory ženám s chronickým duševním onemocněním v takové míře, aby zvládaly chod domácnosti a vedly co nejvíce samostatný život

Kapacita Chráněného bydlení

Chráněné bydlení má kapacitu 3 klientky

Zásady

 • Individuální přístup –sociální službu vám poskytujeme podle vašich potřeb, možností a schopností
 • Respekt ke klientkám služby - přistupujeme k vám s úctou, zájmem, trpělivostí, respektujeme vaše individuální potřeby a požadavky.
 • Podpora samostatnosti klientek - důraz je kladen na vaši samostatnost, na zachování vašich dosavadních schopností, popřípadě na jejich rozvoj.

Cíle

 • Umožnit vám bydlet v samostatné domácnosti
 • Zajistit klievámntkámpodporu při naplňování jejich základních potřeb
 • Dosáhnout u vásco největší soběstačnosti při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí.

 

Nabízené služby

 • Poskytnutí ubytování (jednolůžkové byty se sociálním zařízením a vybaveným kuchyňským koutem).

 • Poskytnutí celodenní stravy (včetně dietní) nebo pomoc při zajištění stravy.

 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti.
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (aktivizační a volnočasové programy, ruční práce).
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Sociálně - terapeutické činnosti (nácvik nakupování, vyřizování osobních záležitostí, cestování, atd.).
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 • Pomoc při osobní hygieně, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, dohled nad zvládáním běžných úkonů péče.

Kontaktní osoba pro chráněné bydlení

Sociální pracovnice
Bc. Michaela Chudobová

Další zaměstnanci chráněného bydlení

Romana Jurníková Romana Jurníková +420 582 321 460 +420 778 751 610 rjurnikova%at%csspv.cz