Chráněné bydlení

Cílová skupina Chráněného bydlení

Osoby od 18 let věku s chronickým duševním onemocněním
Službu nemůžeme poskytnout:
 • osobě, jejích chování by výrazně narušovalo kolektivní soužití v Chráněném bydlení (např. nerespektování a nedodržování pravidel organizace, agresivita vůči sobě i ostatním)
 • osobě s těžkým smyslovým postižením
 • osobě, jejíž situace vyžaduje celodenní podporu pracovníka
 • osobě aktuálně závislé na psychoaktivních látkách nebo alkoholu

Poslání Chráněného bydlení

Poskytování přiměřené podpory ženám s chronickým duševním onemocněním v takové míře, aby zvládaly chod domácnosti a vedly co nejvíce samostatný život

Kapacita Chráněného bydlení

Chráněné bydlení má kapacitu 3 klientky. Chráněné bydlení je bezbariérové.

Zásady

 • Individuální přístup –sociální službu vám poskytujeme podle vašich potřeb, možností a schopností
 • Respekt ke klientkám služby - přistupujeme k vám s úctou, zájmem, trpělivostí, respektujeme vaše individuální potřeby a požadavky.
 • Podpora samostatnosti klientek - důraz je kladen na vaši samostatnost, na zachování vašich dosavadních schopností, popřípadě na jejich rozvoj.

Cíle

 • Umožnit vám bydlet v samostatné domácnosti
 • Zajistit klievámntkámpodporu při naplňování jejich základních potřeb
 • Dosáhnout u vásco největší soběstačnosti při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí.

 

Nabízené služby

 • Poskytnutí ubytování (jednolůžkové byty se sociálním zařízením a vybaveným kuchyňským koutem).

 • Poskytnutí celodenní stravy (včetně dietní) nebo pomoc při zajištění stravy.

 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti.
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (aktivizační a volnočasové programy, ruční práce).
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Sociálně - terapeutické činnosti (nácvik nakupování, vyřizování osobních záležitostí, cestování, atd.).
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 • Pomoc při osobní hygieně, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, dohled nad zvládáním běžných úkonů péče.

Kontaktní osoba pro chráněné bydlení

sociální pracovnice denní stacionář Pivoňka, denní stacionář pro seniory a chráněné bydlení
Bc. Tereza Hofmanová

Další zaměstnanci chráněného bydlení

Romana Jurníková Koordinátor pracovníků v sociálních službách budovy F +420 582 321 460 +420 778 751 559 rjurnikova%at%csspv.cz
top