Odlehčovací služba

Snažíme se podpořit pečující osoby v jejich úsilí pečovat o osobu blízkou co nejdelší dobu v přirozeném sociálním prostředí.

Cílová skupina Odlehčovací služby

Osoby od 65 let s chronickým duševním onemocněním (Alzheimerova demence, stařecká, vaskulární a ostatní typy demencí), o které je pečováno v domácím prostředí, a jejichž rodinní příslušníci nemohou z různých důvodů péči poskytnout.
Senioři od 65 let, se sníženou soběstačností, o které je pečováno v domácím prostředí, a jejichž rodinní příslušníci nemohou z různých důvodů krátkodobě péči poskytnout.
Službu nemůžeme poskytnout:
 • osobě, která žádá poskytnutí sociální služby na dobu delší než 6 měsíců (183 dní) v kalendářním roce
 • osobě závislé na návykových nebo psychotropních látkách (drogy, alkohol, atd.)
 • osobě s těžkým a hlubokým stupněm mentálního postižení
 • osobě s chováním neslučitelným s kolektivním soužitím a společným bydlením (např. osobě nerespektující a nedodržující pravidla organizace, agresivní vůči sobě i svému okolí)

Poslání Odlehčovací služby

Pomoc rodinným příslušníkům, kteří v plném rozsahu zajišťují péči a podporu o blízkou osobu v domácím prostředí, v situaci, kdy dočasně potřebují tuto péči zajistit jiným způsobem. Povětšinou se jedná o situace, kdy je pečující osoba na hospitalizaci, jede na dovolenou nebo si potřebuje vyřídit své osobní záležitosti

Kapacita Odlehčovací služby

Odlehčovací služba má kapacitu 6 klientů. Budova odlehčovací služby je bezbariérová.

Zásady

 • Individuální přístup - sociální službu vám  poskytujeme a podle vašich potřeb, možností a schopností
 • Respekt ke klientům- přistupujeme k vám s úctou, zájmem, trpělivostí, respektujeme vaše individuální potřeby a požadavky
 • Podpora samostatnosti klientů - důraz je kladen na vaši samostatnost , na zachování vašich dosavadních schopností, popř. na jejich rozvoj

Cíle

 • Umožnit pečujícím osobám odpočinek od náročné péče o osobu blízkou
 • Zajistit uživatelům péči a podporu na takové úrovni, která jim byla poskytována v domácím prostředí
 • Obnovit, případně udržet soběstačnost uživatelů

Nabízené služby

 • poskytnutí ubytování (dvoulůžkové pokoje se soc. zařízením, včetně úklidu, praní, žehlení)

 • poskytnutí celodenní stravy (včetně dietní)

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při podávání jídla a pití, při oblékání a svlékání, při přesunu na lůžko nebo vozík, při prostorové orientaci)
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí uživatelů
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Kontaktní osoba pro Odlehčovací službu

Sociální pracovnice Domov pro seniory - budova D - 1. patro, Odlehčovací služby
Bc. Michaela Chudobová

Další zaměstnanci Odlehčovací služby

Romana Jurníková Koordinátor pracovníků v sociálních službách budovy F +420 582 321 461 +420 778 751 559 rjurnikova%at%csspv.cz
Ivana Musilová Vedoucí zdravotního úseku pro Domov se zvláštním režimem +420 582 321 452 +420 739 014 630 imusilova%at%csspv.cz
top