Vnitřní oznamovací systém - Whistleblowing

Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace (dále jen CSSPV) zavedlo v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, Vnitřní oznamovací systém CSSPV, který slouží k podání oznámení o protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít v souvislosti s naší společností. CSSPV nevylučuje přijímání oznámení také od osob, které pro CSSPV nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost, ale zároveň mají k CSSPV vztah. Zákon o ochraně oznamovatelů najdete ve Sbírce zákonů.
 
Oznámení musí být podáno Vámi jako konkrétní fyzickou osobou a musí obsahovat informace o možném protiprávním jednání:
 1. má znaky trestného činu,
 2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100000 Kč,
 3. porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo
 4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
   a)Finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a                    finančních trhů,
    b) daně z příjmů právnických osob,
    c) předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
    d) ochrany spotřebitele,
    e) souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
     f) bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
     g) ochrany životního prostředí,
     h) bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
      i) radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
      j) hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
      k) ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
       l)ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a                              informačních systémů,
      m)ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
       n) fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle                     práva Evropské unie.
        a o jehož spáchání jste se dozvěděl/a v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností. 

Oznámení musí být určité a srozumitelné. Z oznámení musí být zřejmé, proti které osobě směřuje a jakého jednání se týká tak, aby bylo možné jej řádně prošetřit. V oznámení jako oznamovatel uvedete své jméno, příjmení a datum narození. Současně uvedete kontaktní email a případně telefon, jehož prostřednictvím s Vámi bude Příslušná osoba komunikovat.
Za oznámení se nepovažuje část oznámení, která obsahuje:
 1. informace, jejichž oznámení by mohlo bezprostředně ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky,
 2. informace o činnosti zpravodajských služeb České republiky, nebo
 3. informace, jejichž oznámení by představovalo porušení povinnosti mlčenlivosti duchovních v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství.
 

Příslušná osoba a možnosti pro bezpečné podání oznámení:

Mgr. Nikola Hlínová, trvale spolupracující advokát, ev. č. čak 20052, advokátní kanceláře CLAY & PARTNERS, advokátní kancelář s.r.o., IČO: 071 22 217, se sídlem Praha 1, Havlíčkova 1680/13, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 294998.
Kontakty:
 1. E-mail: schrankaduvery.csspv@gmail.com
 2. Telefon: +420 603 234 011  Pro příjem oznámení je telefonní linka vyhrazena vždy v pondělí a ve středu v době od 10h do 14h. O oznámení bude učiněn písemný záznam. Hovor může být s Vaším souhlasem nahráván.
 3. Osobně: Oznámení je možné učinit také osobně. Pro tento případ si prosím domluvte s příslušnou osobou schůzku, a to s využitím výše uvedeného emailu nebo telefonu.
 

Jaké povinnosti má oznamovatel?

Oznamující osoba by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měla mít pádný důvod se domnívat, že jí oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být sankcionováno.
Při získávání dokladů dokládajících oznamované skutečnosti by se oznamovatel neměl dopustit jednání, které by mohlo mít charakter trestného činu.
Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti. Oznamovatel by měl být schopen identifikovat, jaké oblasti se protiprávní jednání týká a promyslet jaké ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání může poskytnout. Rozsah a kvalita předkládaných informací mohou pozitivně ovlivnit způsob prošetření oznámení.
 

Postup Příslušné osoby po podání oznámení

O přijetí oznámení Vás Příslušná osoba písemně vyrozumí, a to do 7 dnů ode dne jeho přijetí. Výjimkou jsou situace, kdy výslovně požádáte Příslušnou osobu, aby Vás o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo pokud je zřejmé, že by vyrozuměním o přijetí oznámení došlo k prozrazení Vaší totožnosti jiné osobě.
Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost oznámení a písemně Vás vyrozumět o výsledcích posouzení, a to do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O tom Vás bude Příslušná osoba včas informovat.
Mohou nastat následující tři situace:
 1. Pokud Příslušná osoba dospěje k závěru, že nejde o oznámení podle zákona na ochranu oznamovatelů, bez zbytečného odkladu Vás o tom písemně vyrozumí.
 2. Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, pak Příslušná osoba navrhne CSSPV opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. O přijatém opatření CSSPV vyrozumí Příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele.
 3. Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, Příslušná osoba Vás bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a z okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí Vás o právu podat oznámení u ministerstva.
 
 
top