Rekonstrukce budovy 2A v areálu staré nemocnice v Prostějově

01. 03. 2009
Příspěvek ze Strukturálních fondů EU: 18 908 383,- Kč
Příspěvek Olomouckého kraje: 3 336 773,- Kč
Projekt byl předložen do 6. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava dne 25. 6. 2008, oblasti podpory 2.2 Rozvoj měst, podoblasti podpory 2.2.2 Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb. V současné době probíhá hodnotící a schvalovací proces.

Hlavním cílem projektu Rekonstrukce budovy 2A v areálu staré nemocnice v Prostějově je rozšíření poskytovaných pobytových služeb sociální péče nabízených Centrem sociálních služeb Prostějov (CSS) v rámci domova pro seniory. Rekonstrukcí objektu (budova 2A) vzniknou nové prostory, v nichž budou ubytovány manželské a partnerské páry (celkem 12 párů, tzn. vytvoření 24 nových míst pro klienty) při zachování veškeré péče vyplývající z ustanovení zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách. Projekt tak reaguje na nevyhovující stav ubytovacích kapacit pro manželské nebo partnerské páry v domovech pro seniory v Olomouckém kraji. Projekt je součástí komplexního investičního záměru Olomouckého kraje, který řeší fyzickou revitalizaci areálu bývalé nemocnice v Prostějově, včetně rekonstrukce objektů, rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury, rekonstrukce komunikací, inženýrských sítí apod. Významnou částí tohoto investičního záměru je postupná rekonstrukce budov postavených v počátku dvacátého století jako zázemí prostějovské nemocnice. Soustředění všech sociálních služeb poskytovaných CSS z různých městských a příměstských částí Prostějova právě do areálu bývalé nemocnice bylo zvoleno jako nejefektivnější varianta pro využití tohoto areálu Olomouckým krajem.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a Olomouckým krajem.
top