Revitalizace areálu staré nemocnice v Prostějově - II. etapa

01. 07. 2011
Výše dotace z ROP Střední Morava: 6 714 544,80
Podíl Olomouckého kraje 60%: 4 476 363,20
Projekt je spolufinancován v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava, podoblast podpory 2.2.1 Fyzická revitalizace území.

Hlavním cílem projektu Olomouckého kraje „Revitalizace areálu staré nemocnice v Prostějově - II. etapa“, je další krok směřujících k oživení areálu staré nemocnice v Prostějově, zpřístupnění parkových prostor nejen pro klienty Centra sociálních služeb, ale pro celou prostějovskou veřejnost. Jedná se o největší parkovou plochu na území města Prostějova. Revitalizace tohoto areálu byla započata v roce 2002, kdy přešel do vlastnictví Olomouckého kraje. V tuto dobu se jednalo o soubor budov, pozemků a inženýrských sítí, které byly převzaty ve velmi špatné stavu a pro další využití požadovaly nákladnou rekonstrukci a revitalizaci. II. etapa navazuje na etapu I., která byla financována rovněž z Regionálního operačního programu Střední Morava a díky ní byly zrekonstruovány inženýrské sítě a revitalizována zeleň v okolí Centra sociálních služeb, na cca polovině areálu. Vzhledem k tomu že celý areál má rozlohu 8 ha, bylo nutné rozdělit tuto akci do dvou etap, proto právě nyní přicházíme s etapou druhou, která řeší vybudování inženýrských sítí v přístupové části areálu a revitalizaci zeleně na dosud neošetřených plochách.

Realizací projektu bude dosaženo těchto specifických cílů:
Hlavním cílem projektu je fyzická revitalizace území areálu staré nemocnice v Prostějově, jako komplexní řešení uceleného veřejného prostranství, kdy realizací projektu dojde ke zvýšení atraktivity města Prostějova a zvýšení kvality života jeho obyvatel v souladu s globálním cílem oblasti podpory 2.2 Rozvoj měst. Fyzickou revitalizací území je v tomto konkrétním případě chápána obnova a rekonstrukce účelových komunikací ve vazbě na objekty občanské vybavenosti, veřejnou zeleň a veřejná prostranství, efektivnější využití veřejných prostranství a nové využití nevyužívaných nevhodných urbanizovaných ploch. Z širšího pohledu realizací projektu dojde k naplnění těchto specifických cílů projektu:

1. zvýšení atraktivity města Prostějova prostřednictvím investice spojené s fyzickou revitalizací území, tj. rekonstrukcí infrastruktury v areálu bývalé nemocnice v Prostějově,

2. zvýšení kvality života obyvatel města Prostějova vytvořením alternativní možnosti pro trávení volného času zpřístupněním revitalizovaného areálu (zejména parku) široké veřejnosti

3. podpora sociální integrace klientů, kterým jsou poskytovány v areálu CSS sociální služby zprostředkováním kontaktu s přirozeným prostředím.

Dodavatelem této investiční akce je:
Revitalizace areálu staré nemocnice v Prostějově – II. etapa, komunikace a inženýrské sítě Skanska a.s., se sídlem Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 – Chodov, IČ: 26271303
Revitalizace areálu staré nemocnice v Prostějově - II. etapa, sadovnické úpravy KARETA s.r.o., se sídlem Krnovská 51, 792 01 Bruntál, IČ: 62360213


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií, státním rozpočtem ČR a Olomouckým krajem.
top