Informace pro návštěvy

22. 11. 2021
    V souladu s mimořádným opatřením MZ 
 
lze v domově pro seniory, domově se zvláštním režimem a odlehčovací službě

návštěvy umožnit
 
 
  • osobám, které absolvovaly nejdéle 3 dny před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo nejdéle před 24 hodinami POC test s negativním výsledkem a doloží o tom doklad
  • osobám, které prodělaly onemocnění COVID-19 v době 180 dní přede dnem návštěvy a doloží o tom písemný doklad
  • podmínka podrobení se POC testu se nevztahuje na osoby, které byly očkovány proti onemocnění COVID-19  
(uznává se také očkování v jiném členském státě EU, příp. v jiném státě, dle nařízení MZ, po předložení národního certifikátu)
osoba doloží že:
-od aplikace kompletního očkování (jednodávkové i dvoudávkové schéma), uplynulo nejméně 14 dní

a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19
  • návštěvní doba je každý den v odpoledních hodinách od 13:00 do 17:00 hod.
  • doba trvání návštěvy je 30 - 60 minut
  • při návštěvě svých příbuzných používejte vždy nový - nepoužitý respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu
výjimku z povinnosti mít respirátor mají děti do 2 let věku a děti od 2 do 15 let, které mohou mít jiný prostředek ochrany úst a nosu
(respirátory neposkytujeme, je možné je zakoupit např. v lékárně u OD Kaufland, Okružní ul.)
  • počet rodinných příslušníků na návštěvě je stanoven na 2 osoby
  • před vstupem do budovy domova použijte dezinfekci na ruce (stojan s dezinfekcí je umístěn u vchodu budovy)
  • zákaz volného pohybu v budově (návštěva bude probíhat v pokoji uživatele, příp. na personálem určeném místě)
  • u uživatelů s onemocněním Covid-19, kteří jsou v izolaci, je návštěva zakázána
 


Návštěvy svých příbuzných si předem dohodněte s personálem na níže uvedených telefonních číslech:
 
Domov pro seniory                                                          Domov se zvláštním režimem
Budova A –  773 784 106, 582 321 307            Budova H – 778 751 561,582 321 451
Budova D –  773 784 105, D1 - 608 215 964    Budova M – 608 212 116,582 321 306
Budova C –  773 784 107, 770 179 583            Budova E – 608 218 580,582 321 305
Odlehčovací služba - Budova F – 778 751 559                                       
 
 

V zájmu zajištění bezpečí Vašich blízkých dodržujte, prosím, tento stanovený postup.
 
 
Děkujeme za pochopení

Mgr. Helena Vránová - ředitelka