Odlehčovací služba


NABÍDKA SLUŽEB

 • poskytnutí ubytování (dvoulůžkové pokoje se soc. zařízením, včetně úklidu, praní, žehlení)
 • poskytnutí celodenní stravy (včetně dietní)
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při podávání jídla a pití, při oblékání a svlékání, při přesunu na lůžko nebo vozík, při prostorové orientaci)
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí uživatelů
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

KAPACITA

 • Kapacita poskytované služby je 6 uživatelů.

CÍLOVÁ SKUPINA UŽIVATELŮ

 • Osoby od 18 let věku, se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, o které je pečováno v domácím prostředí a jejichž rodinní příslušníci nemohou z různých důvodů krátkodobě péči poskytnout
 • Senioři od 65 let, se sníženou soběstačností, o které je pečováno v domácím prostředí a jejichž rodinní příslušníci nemohou z různých důvodů krátkodobě péči poskytnout.

poslani

Poslání

Pomoc rodinným příslušníkům, kteří v plném rozsahu zajišťují péči a podporu o blízkou osobu v domácím prostředí, v situaci, kdy dočasně potřebují tuto péči zajistit jiným způsobem. Povětšinou se jedná o situace, kdy je pečující osoba na hospitalizaci, jede na dovolenou nebo si potřebuje vyřídit své osobní záležitosti. Podpora pečujících osob v jejich úsilí pečovat o osobu blízkou co nejdelší dobu v přirozeném sociálním prostředí.
zasady

Zásady

 • Individuální přístup - uživatelům je sociální služba poskytována podle jejich potřeb, možností a schopností
 • Respekt k uživatelům služby - k uživatelům přistupujeme s úctou, zájmem, trpělivostí, respektujeme jejich individuální potřeby a požadavky
 • Podpora samostatnosti uživatelů - důraz je kladen na samostatnost uživatelů, na zachování jejich dosavadních schopností, popř. na jejich rozvoj


Žádost o poskytnutí služby

 Pokud máte zájem využít sociální službu Odlehčovací služba, vyplňte prosím první část žádosti. Část žádosti označenou jako "Vyjádření lékaře" vyplňuje Váš ošetřující lékař. Pokud žádost vyřizuje jiná osoba než žadatel/ka, využijte prosím formulář "Plná moc" a vyplněný jej doložte k žádosti.

Žádost poté doručte do naší organizace (poštou nebo osobně).