Domov pro seniory


V RÁMCI POSKYTOVANÉ SLUŽBY NABÍZÍME

 • ubytování (1-3 lůžkové pokoje)
 • celodenní strava včetně dietní
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče (pomoc při oblékání, svlékání, pomoc při prostorové orientaci, podávání jídla, pití, přesuny na postel, vozík, atd.) 
 • pomoc při osobní hygieně
 • praní, úklid
 • sociálně terapeutické činnosti 
 • aktivizační činnosti (pravidelné aktivizační a volnočasové programy, reminiscenční skupinová setkávání uživatelů, práce se vzpomínkami, individuální přístup a speciální validující metody práce u uživatelů upoutaných na lůžku či se ztíženou schopností komunikace, vernisáže vzpomínkových výstavek na daná témata, zdravotní a relaxační cvičení s hudbou, ruční práce apod.)
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

DALŠÍ SLUŽBY

 • kulturní akce
 • bohoslužby
 • psycholog
 • knihovna
 • klubové zařízení

KAPACITA

 • 126 uživatelů služby

CÍLOVÁ SKUPINA

 • senioři od 65 let se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby
 • senioři od 65 let, kteří jsou zcela závislí na pomoci jiné osoby
 • manželské a partnerské páry seniorského věku (od 65 let) se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby

SLUŽBU NEMŮŽEME POSKYTNOUT

 • osobě, která nespadá do cílové skupiny uživatelů DS
 • osobě, jejíž zdravotní stav osoby vyžaduje trvalé léčení ve zdravotnickém zařízení
 • osobě s akutním infekčním onemocněním
 • osobě s duševní poruchou, jejíž chování by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, a které poskytovatel vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy
 • z důvodu plné kapacity


poslani

Poslání

Posláním domova pro seniory je vytváření klidného a bezpečného prostředí seniorům se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a seniorům, kteří jsou zcela závislí na pomoci jiné osoby. Snažíme se vytvořit podmínky pro důstojně prožité stáří.
zasady

Zásady

 • individuální přístup - poskytujeme uživatelům sociální službu podle jejich potřeb a podle jejich schopností
 • týmový přístup - při poskytování sociální služby pracujeme v týmu, předáváme si informace a postupujeme podle společně dohodnutých postupů a pravidel
 • uznáváme hodnotu seniora - uznáváme hodnotu každého seniora s jeho jedinečnou životní zkušeností a chápeme stárnutí jako vývoj, který patří k životu. Přistupujeme k uživatelům s úctou, zájmem a trpělivostí

cile

Cíle

 • obnovit, případně udržet soběstačnost seniorů
 • umožnit seniorům důstojně dožít svůj život


Žádost o poskytnutí služby

Žádost o poskytnutí sociální služby domov pro seniory je vhodné podat, pokud potřebujete pomoc jiné osoby a máte aktuální zájem o přijetí. Žádost, kterou podá žadatel, který nemá aktuálně zájem o nástup, bude vyřazena ze zpracování. Až bude mít žadatel aktuální zájem o nástup, podá žádost novou.

Je tedy vhodné počkat s žádostí do doby, až nastane potřeba péče a zároveň zájem o přijetí do domova pro seniory.

Pokud máte zájem využít sociální službu Domov pro seniory, vyplňte prosím první část žádosti. Část žádosti označenou jako „Vyjádření lékaře“ vyplňuje Váš ošetřující lékař. Pokud žádost vyřizuje jiná osoba než žadatel/ka, využijte prosím formulář Plná moc a vyplněný jej doložte k žádosti.

Žádost poté doručte do naší organizace (poštou nebo osobně).

aktivizační činnosti

Našim uživatelům nabízíme celou řadu pravidelných aktivizačních a volnočasových programů. Podle svého zájmu a schopností si každý může vybírat z pestré nabídky. Uvědomujeme si, že snad každý člověk si potřebuje občas popovídat a sdílet svoje radosti i starosti. Jsme připraveni naslouchat. Pro ty, kteří sami nemohou, předčítáme z knih, novin nebo časopisů Máme také k dispozici zvukové nahrávky knih a časopisů. Domov pro seniory nabízí uživatelům služby velkou řadu aktivizačních činností. Při každé této poskytované aktivizaci se dbá na individuální přístup a možnost vybrat si z pestré nabídky. Základním pilířem naší práce se seniory je naslouchání, sdílení, rozhovory, společné setkávání a udržování soběstačnosti našich uživatelů.

Doporučujeme, aby se naši uživatelé obklopili drobnými předměty, na které byli zvyklí z domu, např. své oblíbené křeslo, hrnečky, obrazy a fotografie, alba, suvenýry, oblíbený polštář, deka apod. Tyto předměty slouží nejen k vybavování vzpomínek u samotného seniora, ale také k navázání hovoru rodinných příslušníků a pečujícího personálu.

Při práci s uživateli poměrně intenzivně využíváme jejich vzpomínky. K tomu nám dopomáhají různé předměty z dřívější doby a tzv. vzpomínkové vitrínky. Jsou to prosklené poličky, do kterých umisťujeme předměty připomínající nějaký čas, dobu nebo sbírku. U těchto vitrínek bývá přiložen i krátký text charakterizující vystavené předměty.  Uživatelé služby si mohou se svými rodinnými příslušníky nebo známými o vystavených předmětech povykládat a zavzpomínat si na určitou část svého života.

Aktivita, která je u našich uživatelů velmi oblíbená je menší skupinka nazvaná Reminiscenční posezení probíhající v pátek, kdy se schází uživatelé služby nad kávou či čajem vzpomínají a vzájemně sdílejí své životní zkušenosti.

Mezi aktivizační činnosti, které vyplňují volný čas, patří také příprava oblíbeného receptu, která probíhá jedenkrát za měsíc. Uživatelé se s chutí pouští do přípravy pokrmu, který po jeho dokončení společně ochutnají a zhodnotí, Při teplém letním odpoledni využíváme venkovní gril na přípravu uzených dobrot.

Naši klienti mají oblíbené také tradiční ruční práce zaměřené na činnosti z běžného života − loupání ořechů, sušení křížal, párání vlny, drhnutí rouna, výroba krmítek pro ptáčky, drcení levandule a jiných bylinek, dávání je do ušitých pytlíčků. Rádi však zkouší i nové výtvarné techniky a práce jako například aranžování květin nebo kreslení mandal. Mezi další aktivity, které vyplňují volný čas seniorů, patří pouštění oblíbeného filmu na přání, trénink paměti, luštění křížovek, cestovatelská série, hra Bingo a jiné společenské hry. Svoji fantazii a tvořivost mohou uživatelé služby využít při práci s keramickou hlínou. Rozvíjí si tak nejen vlastní tvořivost a jemnou motoriku, ale mohou přispět také do prezenčně prodejní výstavky.

 

Mezi další aktivity patří zdravotní a relaxační cvičení s hudbou nebo harmonizující cvičení.

Posedět si v příjemném prostředí s ostatními uživateli či s návštěvou, oslavit své jubileum, poslechnout si hezkou hudbu, vyrobit si něco pro radost nebo si zahrát společenské hry, to vše je možné v našem reminiscenčním klubu „Pod Lípou“.

Každou středu se naši uživatelé těší na návštěvu terapeutického psa, při níž je vidět jejich cit ke zvířatům. Neuvěřitelné zážitky sdělují po hlazení, krmení a různých hrách se psem.

Kulturně společenskou činnost rozvíjíme ve spolupráci s uživateli především účastmi na různých kulturních, soutěžních a sportovních akcích. Mezi velmi oblíbené patří především výlety za poznáním a zábavou do okolí. Dle zájmu navštívili uživatelé různá místa naší republiky.

Již šestým rokem zařazujeme do pestré nabídky aktivizačních činností také mezigenerační setkávání. Spolupracujeme s několika základními školami v Prostějově a základní uměleckou školou Prostějov.

Našim uživatelům, kteří mají zájem, napomáháme při sepisování knihy života či životních příběhů. V našem zařízení vznikla společná kniha životních příběhů s názvem „Střípky vzpomínek“. Toto dílo se dočkalo i rozšířeného vydání o další příspěvky. A že se jednalo o opravdu neobyčejný a zdařilý počin, o tom svědčí umístění na třetím místě v celorepublikové soutěži vyhlášené Radou vlády pro seniory a stárnutí populace v roce 2013. Jeden z výtisků si může veřejnost prohlédnout v čítárně Městské knihovny v Prostějově nebo opatřit v CSSP.

Všechny uvedené nabízené činnosti přispívají k celkové aktivizaci a zvýšení kvality života uživatelů našich služeb.