Denní stacionář Pivoňka


V RÁMCI POSKYTOVANÉ SLUŽBY NABÍZÍME

V denním stacionáři poskytujeme našim uživatelům tyto základní služby:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy 
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

KAPACITA

 • Kapacita denního stacionáře je 16 uživatelů.

CÍLOVÁ SKUPINA

 • Osoby s mentálním a kombinovaným postižením.

VĚKOVÁ STRUKTURA CÍLOVÉ SKUPINY

 • Mladí dospělí (18-26 let)
 • Dospělí (27-64 let)

SLUŽBY NEJSME SCHOPNI ZAJISTIT

 • osobám s přidruženým těžkým stupněm tělesného postižení
 • osobám s přidruženými těžkými smyslovými vadami zraku a sluchu

MENTAL POWER PRAGUE FILM FESTIVAL

Klienti denního stacionáře každým rokem účastní mezinárodního filmového festivalu „MENTAL POWER PRAGUE FILM FESTIVAL“.

Film s názvem „Já a on“ byl například nominován v kategorii nejlepší film a získal ocenění za nejlepší scénář.


poslani

Poslání

Posláním denního stacionáře je poskytovat ambulantní služby osobám s mentálním postižením, umožnit jim setrvat v původním domácím prostředí, usilovat o zvyšování jejich soběstačnosti, poskytovat jim podporu při začleňování do běžného života a nabízet aktivní a zajímavé trávení času.
cile

Cíle

 • Uživatel, který je schopen udržet si návyky v oblasti sebeobsluhy, hygieny, rozvíjet pracovní dovednosti a návyky
 • Uživatel, který je schopen rozvíjet sociální vztahy a kompetence (navazování kontaktů a komunikace, mezilidské vztahy, řešení konfliktů, schopnost kompromisu)
 • Uživatel, který je schopen s podporou a po nácviku obstarávat jednoduché nákupy
 • Zprostředkování kontaktů se společenským prostředím, účast uživatelů na kulturních a společenských akcích

zasady

Zásady

 • Dodržování práv uživatelů a respektování jejich svobodné volby
 • Individuální přístup
 • Rovnoprávný přístup
 • Profesionalita a odbornost pracovníků
 • Úcta, ochota, slušnost, taktnost, diskrétnost a poctivost pracovníků


Žádost o poskytnutí služby

Pokud máte zájem využít sociální službu Denní stacionář, vyplňte prosím první část žádosti. Část žádosti označenou jako „Vyjádření lékaře“ vyplňuje Váš ošetřující lékař. Pokud žádost vyřizuje jiná osoba než žadatel/ka, využijte prosím formulář "Plná moc" a vyplněný jej doložte k žádosti.

Žádost poté doručte do naší organizace (poštou nebo osobně).