Chráněné bydlení


NABÍDKA SLUŽEB

 • Poskytnutí ubytování (jednolůžkové byty se sociálním zařízením a vybaveným kuchyňským koutem).
 • Poskytnutí celodenní stravy (včetně dietní) nebo pomoc při zajištění stravy.
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti.
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (aktivizační a volnočasové programy, ruční práce).
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Sociálně - terapeutické činnosti (nácvik nakupování, vyřizování osobních záležitostí, cestování, atd.).
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 • Pomoc při osobní hygieně, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, dohled nad zvládáním běžných úkonů péče.

KAPACITA

 • Kapacita poskytované služby jsou 3 uživatelky.

CÍLOVÁ SKUPINA UŽIVATELŮ

 • Osoby od 18 let věku s chronickým duševním onemocněním.


osobá
poslani

Poslání

Poskytování přiměřené podpory ženám s chronickým duševním onemocněním v takové míře, aby zvládaly chod domácnosti a vedly co nejvíce samostatný život.
zasady

Zásady

 • Individuální přístup – uživatelkám je sociální služba poskytována podle jejich potřeb, možností a schopností
 • Respekt k uživatelkám služby - k uživatelkám přistupujeme s úctou, zájmem, trpělivostí, respektujeme jejich individuální potřeby a požadavky.
 • Podpora samostatnosti uživatelek - důraz je kladen na samostatnost uživatelek, na zachování jejich dosavadních schopností, popřípadě na jejich rozvoj.

cile

Cíle

 • Umožnit ženám s chronickým duševním onemocněním bydlet v samostatné domácnosti
 • Zajistit uživatelkám podporu při naplňování jejich základních potřeb
 • Dosáhnout u uživatelek co největší soběstačnosti při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí.


Žádost o poskytnutí služby

Žádost o poskytnutí sociální služby chráněné bydlení je vhodné podat, pokud máte aktuální zájem o přijetí. Žádost, kterou podá žadatel, který nemá aktuálně zájem o nástup, bude vyřazena ze zpracování. Až bude mít žadatel aktuální zájem o nástup, podá žádost novou.

Pokud máte zájem využít sociální službu chráněné bydlení, vyplňte prosím první část žádosti. Část žádosti označenou jako „Vyjádření lékaře“ vyplňuje Váš ošetřující lékař. Pokud žádost vyřizuje jiná osoba než žadatel/ka, využijte prosím formulář "Plná moc" a vyplněný jej doložte k žádosti.

Žádost poté doručte do naší organizace (poštou nebo osobně).