Poslání, zásady, cíle

Poslání Domova se zvláštním režimem je poskytovat pobytovou sociální službu lidem s Alzheimerovou chorobou, kteří již nemohou žít ve svém přirozeném prostředí.


Zásady poskytování sociální služby

  • Respekt k uživatelům služby - jednáme s uživatelem jako s osobou, která sice trpí Alzheimerovou chorobou, ale stále má právo na úctu, respekt a lidskou důstojnost.
  • Individuální přístup – poskytujeme uživatelům sociální službu podle jejich potřeb a jejich schopností.
  • Důraz je kladen na podpoření a zachování soběstačnosti uživatelů - při poskytování sociální služby se snažíme v co největší míře udržet stávající schopnosti a dovednosti uživatelů.
  • Týmový přístup – při poskytování sociální služby pracujeme v týmu, předáváme si informace a postupujeme podle společně dohodnutých postupů a pravidel. 

Cíle Domova se zvláštním režimem

  • Umožnit uživatelům služby žít v bezpečném prostředí

Naší snahou je vytvořit bezpečné prostředí, kde se uživatelé služby (dále jen uživatelé) budou cítit dobře a bezpečně. Podporujeme uživatele v orientaci, umožňujeme bezpečný pohyb v budově, materiální vybavení budovy je uzpůsobeno cílové skupině, pokoje uživatelů jsou barevně označené, máme vytvořena reminiscenční zákoutí, bezpečný vstup na terasu a do zahrady. Počet pracovníků v domově se zvláštním režimem pro osoby s Alzheimerovou chorobou je odpovídající potřebám uživatelů a je proškolený pro danou cílovou skupinu. Cílem je zajistit bezpečný průběh poskytování sociální služby.

  • V maximální míře udržet soběstačnost uživatelů služby

Podporujeme uživatele v udržení jejich stávající soběstačnosti v péči o vlastní osobu v oblasti hygieny, stravování, oblékání, mobility, udržení paměťových schopností. Umožňujeme uživatelům pravidelný a strukturovaný denní režim a zapojení do činností dle jejich individuálních možností. Uživatelům jsou poskytovány pouze ty úkony péče, které nejsou schopni provést sami. K udržení soběstačnosti v oblasti mobility napomáhá odborná rehabilitace fyzioterapeutem. K udržení paměťových schopností mají uživatelé možnost účastnit se aktivizačních prgramů na cvičení paměti.

  • Podporovat uživatele v adaptaci na nové prostředí 

Adaptační proces trvá u každého uživatele různou dobu a u některých uživatelů nemusí být zdárný. Pracovníci jsou uživatelům nápomocni, jsou trpěliví a respektují jejich potřeby. Uživatelé ve spolupráci s rodinou mají možnost si svůj pokoj přizpůsobit co nejvíc dle svých představ, aby se cítili dobře (menší křeslo, obrázky na zeď, květiny, své ložní prádlo...). Každý uživatel má vytvořen individuální plán, který se vypracovává na základě jeho biografie.

  • Umožnit uživatelům služby důstojně dožít svůj život

Zajišťujeme uživatelům naplnění jejich základních potřeb - zajištění celodenní stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče (pomoc při oblékání, svlékání, podávání jídla, pití, přesuny z lůžka, doprovody, pomoc při prostorové orientaci), pomoc při osobní hygieně. Zajišťujeme bydlení, praní prádla, úklid. Základním pilířem naší práce s uživateli je naslouchání, sdílení, rozhovory i uspokojování potřeby společného setkávání a podporování sounáležitosti. Proto uživatelům nabízíme smysluplné aktivizační činnosti založené na reminiscenci. Zajištění důstojného dožití chápeme také jako naplnněí potřeb umírajícího uživatele (poskytováním kvalitní péče uživatelům v oblasti fyziologické, psychologické, sociální a spirituální). Umožňujeme rodinám rozloučit se v posledních chvílích života uživatele.

 

 

  © 2002-2018 Všechna práva vyhrazena.
Jsme na portálu VašePéče.cz fb stránka google plus stránka
iresoft